Μήνυμα: Ζητάμε συγνώμη για την αποχή από την ανανέωση της ιστοσελίδας μας, αλλά προσωπικοί και εργασιακοί λόγοι μας ανάγκασαν να απέχουμε ένα διάστημα. Είμαστε και πάλι κοντά σας!

Dji spark Drone view Tower Koulia Paramythia Πύργος Κούλια Παραμυθιάς Απο Ψηλα

Dji Spark Drone view Koulia Tower / Description in Greek And English : Koulia Tower Located In Greece Paramythia City Thesprotia Epirus it is a fortified home, from where the owner could control the whole plain of Paramythia and the surrounding area. It dates from the second half of the 18th century to the beginning of the 19th century. It belongs to the type of fortified domed house and is connected morphologically and architecturally with strongholds that we find in Epirus and Albania during the Ottoman domination. It is one of the best preserved examples of fortified housing in northwestern Greece. Towers and dwellings we find from the Byzantine era until the 19th century in several areas of Greece, such as Thessaly and the Peloponnese, but also in many parts of the Balkan Peninsula. Purely defensive reasons imposed their form and served for the safety of the rulers and landowners.
Greek : Στους πρόποδες του κάστρου του Αγίου Δονάτου στα βορειοδυτικά της πόλης της Παραμυθιάς στη συνοικία Προνιάτικα βρίσκεται η «Κούλια», γνωστή και ως Κούλια των Μπονολάτων.
Η Κούλια είναι ένας πύργος – οχυρωματική κατοικία, από όπου μπορούσε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να ελέγχει ολόκληρο τον κάμπο της Παραμυθιάς και την γύρω περιοχή.
Χρονολογείται στο β' μισό του 18ου με αρχές 19ου αιώνα. Ανήκει στον τύπο της οχυρής πυργόμορφης κατοικίας και συνδέεται μορφολογικά και αρχιτεκτονικά με οχυρές κατοικίες που συναντάμε στην Ήπειρο και την Αλβανία κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Αποτελεί ένα από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα οχυρωματικής κατοικίας στη βορειοδυτική Ελλάδα.
Πύργους- κατοικίες συναντάμε από την βυζαντινή εποχή μέχρι και τον 19ου αιώνα σε αρκετές περιοχές του ελλαδικού χώρου, όπως στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, αλλά και σε πολλά μέρη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Καθαρά αμυντικοί λόγοι επέβαλαν τη μορφή τους και χρησίμευαν για την ασφάλεια των αρχόντων και των γαιοκτημόνων.
Dji spark Drone View koulia tower kula tower spark dji drone view 2019 paramithia Epirus Thesprotia απο ψηλα με drone
TechNoCap